Yoga Weißenburg
Yoga-Lehrer Swami Vishnu Devananda